نگه عمده در بهداشت و درمان اضطراری جستجو و نجات در شهرستان رامش