. خاطرات شاد و خوشی از استاد معلمان در ورزشگاه غدیر زنده!