توزیع $ 650 میلیون یارانه برای خرید کتاب در این نمایشگاه در اهواز در ایران