مسئله فوتبال در حال تلاش برای ایجاد یک پاسخ در جرم به عنوان جرم بدترین"