عکس/ جریان طراحان به منظور تسهیل آشتی دایی و کریمی