کابینه انگلیس با عملیات نظامی علیه سوریه موافقت کرد