رئیس کمیته روابط خارجی در پارلمان اروپا با معاون ظریف به