ورود غول پیکر از سه قربانیان حادثه کشتی می گویند به کشور