بالا رفتن از ریختن, خون به نیمه نهایی در مسابقات قهرمانی کشتی از اوکراین