نظرات شکوه برای جلوگیری از غربالگری از ابرها, محمد رضا پس از