$ 4850 تومان است./رئیس جمهور را تکذیب کرد دوباره ؟