برقراری ۴۳میلیون دقیقه تماس خارجی در عید/بیشترین مکالمه با ۹ کشور