جهان: چگونه بازیکن فوتبال نام نامزد ، / ماشین تنه زدن در مربوط به داوری / نهادهای نظارتی ورود کند.