نامه به احمدی نژاد, مانند, نامه میرحسین و کسی است که در استخر و لذت غرق شد