توتال به شرط معافیت از تحریم های آمریکا در ایران می ماند