معاون وزیر بهداشت: تکنولوژی پشتیبانی از مهاجرت نخبگان می تواند در پیشگیری از