دلایل مخالفت با حضور ناگهانی در جاده های بین شهرها