مشاور بشار اسد: ما از جنگ نمی ترسیم و برای آن آماده ایم