نقش اصلی هنرمندان در بسیج اجتماعی و پاسخ به تهدیدات علیه منافع ملی