هرج و مرج در جهان در حال افزایش است/امیدوارم حس مشترک در دنیا فراگیر شود