اگر تحریم ها بازگشت به اقامت در برج انجام معنایی خواهد بود