استخدام خصوصی, دکتر, بازیکن استعفا/ادامه درمان در تهران!