حماس: طرح صلح نمی خواهد هر گونه ارزش و اعتباری ندارد