سالگرد شهادت این رهبر جهادی در "حزب خدا"; استراتژی شهید هنرمند در شکست دشمن